Showing all 12 results

 • Sale! แอร์มาเวล ไวไฟ

  แอร์มาเวล Mavell WiFi MWF-25WINV

  30,900.00 บาท 25,900.00 บาท

  แอร์มาเวล รุ่น Inverter Smart Wi-Fi
  เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง Mavell
  แผงทำความเย็น และแผงทำความร้อน
  Golden Fin ป้องกันการผุกร่อน ทนทาน
  แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
  มีระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของน้ำยาแอร์
  มีระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง มีระบบ Auto Restart
  ตั้งเวลาเปิด – ปิด ล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง น้ำยาแอร์รุ่น R32
  รับประกันคอมเพรซเซอร์นานสูงสูดถึง 12 ปี

 • Sale! แอร์มาเวล ไวไฟ

  แอร์มาเวล Mavell WiFi MWF-18WINV

  25,900.00 บาท 19,900.00 บาท

  แอร์มาเวล รุ่น Inverter Smart Wi-Fi
  เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง Mavell
  แผงทำความเย็น และแผงทำความร้อน
  Golden Fin ป้องกันการผุกร่อน ทนทาน
  แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
  มีระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของน้ำยาแอร์
  มีระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง มีระบบ Auto Restart
  ตั้งเวลาเปิด – ปิด ล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง น้ำยาแอร์รุ่น R32
  รับประกันคอมเพรซเซอร์นานสูงสูดถึง 12 ปี

 • Sale! แอร์มาเวล ไวไฟ

  แอร์มาเวล Mavell WiFi MWF-12WINV

  18,900.00 บาท 14,900.00 บาท

  แอร์มาเวล รุ่น Inverter Smart Wi-Fi
  เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง Mavell
  แผงทำความเย็น และแผงทำความร้อน
  Golden Fin ป้องกันการผุกร่อน ทนทาน
  แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
  มีระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของน้ำยาแอร์
  มีระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง มีระบบ Auto Restart
  ตั้งเวลาเปิด – ปิด ล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง น้ำยาแอร์รุ่น R32
  รับประกันคอมเพรซเซอร์นานสูงสูดถึง 12 ปี

 • Sale! แอร์มาเวล ไวไฟ

  แอร์มาเวล Mavell WiFi MWF-09WINV

  16,900.00 บาท 13,900.00 บาท

  แอร์มาเวล รุ่น Inverter Smart Wi-Fi
  เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง Mavell
  แผงทำความเย็น และแผงทำความร้อน
  Golden Fin ป้องกันการผุกร่อน ทนทาน
  แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
  มีระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของน้ำยาแอร์
  มีระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง มีระบบ Auto Restart
  ตั้งเวลาเปิด – ปิด ล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง น้ำยาแอร์รุ่น R32
  รับประกันคอมเพรซเซอร์นานสูงสูดถึง 12 ปี

 • Sale! แอร์มาเวล

  แอร์มาเวล inverter MWF-25INV

  30,900.00 บาท 25,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศ มาเวล รุ่น Inverter เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง แผงทำความเย็น และแผงทำความร้อนแบบ Golden Fin ป้องกันการผุกร่อน แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน มีระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของน้ำยาแอร์ มีระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง มีระบบ Auto Restart ตั้งเวลาเปิด – ปิด ล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง น้ำยาแอร์รุ่น R32 รับประกันคอมเพรซเซอร์นานสูงสูดถึง 12 ปี

 • Sale! แอร์มาเวล

  แอร์มาเวล Mavell inverter MWF-18INV

  24,900.00 บาท 18,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศ มาเวล รุ่น Inverter เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง แผงทำความเย็น และแผงทำความร้อนแบบ Golden Fin ป้องกันการผุกร่อน แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน มีระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของน้ำยาแอร์ มีระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง มีระบบ Auto Restart ตั้งเวลาเปิด – ปิด ล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง น้ำยาแอร์รุ่น R32 รับประกันคอมเพรซเซอร์นานสูงสูดถึง 12 ปี

 • Sale!

  แอร์มาเวล Mavell inverter MWF-12INV

  15,900.00 บาท 12,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศ มาเวล รุ่น Inverter เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง แผงทำความเย็น และแผงทำความร้อนแบบ Golden Fin ป้องกันการผุกร่อน แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน มีระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของน้ำยาแอร์ มีระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง มีระบบ Auto Restart ตั้งเวลาเปิด – ปิด ล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง น้ำยาแอร์รุ่น R32 รับประกันคอมเพรซเซอร์นานสูงสูดถึง 12 ปี

 • Sale! แอร์มาเวล

  แอร์มาเวล inverter MWF-09INV

  13,900.00 บาท 11,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศระบบระบายความร้อนแบบใหม่ติดตั้งระบบทำความเย็นและแผงระบายความร้อน Golden Fin ป้องกันการผุกร่อนแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานระบบเตือนการเดินทาง แอร์รุ่น R32 รับประกัน 12 ปี

 • Sale! แอร์มาเวล

  แอร์มาเวล Mavell Fix Speed MWF-25

  25,900.00 บาท 21,900.00 บาท

  (ชนิดผนัง) ใหม่ 2019 สารทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาด 32 เมตรลมได้ไกลถึง 15 เมตรรับประกันแรงกระแทกเย็น 5 ปีการเตรียมการป้องกัน 12 ปีการรับสินค้าใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-1916825-6

 • Sale! แอร์มาเวลMVF18

  แอร์มาเวล Mavell Fix Speed MWF-18

  20,900.00 บาท 16,900.00 บาท

  (ชนิดปลอดภัย) ใหม่ 2019 สารทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาด 32 เมตรลมได้ไกลถึง 15 เมตรรับประกันแรงกระแทกเย็น 5 ปีการเตรียมการป้องกัน 12 ปีการรับสินค้าใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-1916825-6

 • Sale! แอร์มาเวล12,000บีทียู

  แอร์มาเวล Mavell Fix Speed MWF-12

  14,900.00 บาท 10,900.00 บาท

  (ชนิดผนัง) ใหม่ 2019 สารทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาด 32 เมตรลมได้ไกลถึง 15 เมตรรับประกันแรงกระแทกเย็น 5 ปีการเตรียมการป้องกัน 12 ปีการรับสินค้าใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-1916825-6

 • Sale! แอร์มาเวล

  แอร์มาเวล Fix Speed MWF-09

  12,900.00 บาท 9,990.00 บาท

  (ชนิดผนัง) ใหม่ 2019 สารทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาด 32 เมตรลมได้ไกลถึง 15 เมตรรับประกันแรงกระแทกเย็น 5 ปีการเตรียมการป้องกัน 12 ปีการรับสินค้าใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-1916825-6