Cookies Policy

ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ www.prairthailand.com ภายใต้ บริษัท โปรแอร์ เซอร์วิส ดอทคอม จํากัด
ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของทางบริษัทฯ ขอความกรุณาท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
การใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์นี้

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร และส่วนประกอบ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมด
เป็นสิทธิของ proairthailand.com โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใด ปลอมแปลง ทำซ้ำ หรือดัดแปลง
เผยแพร่ต่อสาธารณชน มีไว้ให้เช่าหรือ จำหน่าย และกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า
หรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
สิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันทีและทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าว

การสมัครและการเป็นสมาชิกภาพ

การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ proairthailand.com ผู้ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์
กรณีมีการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกเหนือจากนี่สมาชิกทุกท่านต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเพื่อที่จะสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ

proairthailand.com อนุญาตให้ผู้ใช้งานแต่ละท่านมีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
การละเมิดเงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิการรับโปรโมชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใด
และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฯ หรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา

เงื่อนไขการขายและโปรโมชั่นสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว
และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย)
ที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ proairthailand.com นี้เท่านั้น
กรณีสินค้า อยู่ภายใต้เงื่อนไข และการรับประกันสินค้า ผู้ชื้อ สามารถติดต่อผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่าย ได้โดยตรง
ราคาที่ระบุในเว็ปไซต์เป็นราคาสินค้า รวมติดตั้ง หรือจัดส่งเฉพาะเครื่อง สินค้าแต่ละประเภท จัดโปรโมชั่นลดราคา ช่วงระยะเวลา ที่ทางบริษัท กำหนดเท่านั้น

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า/การคืนสินค้า

 • บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
 • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ
 • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังตู้ ปณ. ไม่จัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่ นอกเขตพื้นที่ให้บริการ หรือพื้นที่ไม่เหมาะสม
 • ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 1-5 วัน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม การขนส่งภาคพื้นดินเท่านั้น
 • ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า หรือไม่มีการติดต่อ และยืนยันการขนส่งสินค้า ลูกค้าสามารถโทรแจ้ง บริษัททันที โทร.02-1916825-6
 • การตรวจรับสินค้า กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อคุณได้รับสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเอง หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับที่ บริษัททันที่เพื่อจะได้แก้ไข
 • กรณีลูกค้าไม่อยู่รับสินค้าและไม่มีผู้รับสินค้าเอง โดยไม่ได้แจ้งเลื่อนล่วงหน้า ภายในระยะเวลากำหนด ลูกค้าต้องชำระค่าขนส่งเพิ่ม 200 บาทต่อครั้ง
  อุปกรณ์ในการติดตั้งแอร์ ทางบริษัทแถมให้ฟรี ผู้ชื้อไม่สามารถเปลี่ยน/คืนหรือเก็บไว้ / ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคืนทันที ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

บริษัท โปรแอร์ เซอร์วิส ดอทคอม มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์
หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น)
ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้น และได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า

ความเป็นส่วนตัว/การให้บริการ

ท่านเข้าใจอย่างชัดเจนและได้ตกลงดังนี้ : ข้อความ และสาระสำคัญในเว็บไซต์อาจมีความไม่ถูกต้อง ในส่วนของเนื้อหาสาระ และคำสะกด การเชื่อถือข่าวสารดังกล่าวอยู่ในส่วนความรับผิดชอบ
ของตัวท่านเอง ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือความไม่ครบถ้วนในส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหาสาระ รายละเอียดและข้อมูลสินค้า
โปรแกรมการบริการ และราคา ที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณากรอกรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อลงทะเบียน (Register) ในการใช้บริการบนเว็บไซด์ โดยท่านต้องกำหนด
รหัสประจำตัว (Password) ด้วยตัวของท่านเอง และต้องเก็บรักษารหัสประจำตัว (Password) ดังกล่าวไว้เป็นความลับ
การสั่งซื้อสินค้าและบริการหรือการกระทำรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซด์ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยตัวของท่านเอง
หรือการที่ท่านมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรือบุคคลอื่นนำรหัสประจำตัว(Password)ของท่านไปใช้ หรือ มีบุคคลอื่นแอบอ้างนำรหัสประจำตัว (Password)
ของท่านมาใช้ในการสั่งซื้อสินค้า และบริการหรือกระทำรายการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นไปโดยความตั้งใจของท่าน หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อของท่าน
ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านในฐานะเจ้าของรหัสประจำตัว (Password)
จะยังคงต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทั้งหมด ทุกประการ โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ เพื่อให้บริษัทต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนท่าน แต่ประการใด
ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการบนเว็บไซด์ นี้ หากท่านนำบัตรเครดิตของผู้อื่นมาทำรายการชำระค่าสินค้า หรือค่าบริการต่างๆ
โดยที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรเครดิต รวมถึงการชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงของเจ้าของบัตรเครดิต
เมื่อบริษัทฯ ได้รับการโต้แย้ง จากเจ้าของบัตรเครดิต หรือจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต ทำให้บริษัทไม่ได้รับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ
หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการจากเจ้าของบัตรเครดิต หรือจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตได้ ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ
จะต้องรับผิดชอบค่าสินค้าหรือค่าบริการ และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการ และไม่ตัดสิทธิบริษัทในการดำเนินคดี กับท่านตามกฎหมายต่อไป
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นได้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ
การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซด์นี้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว บริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ
หรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
และผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ “โปรแอร์ เซอร์วิส” (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้า ตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย)
ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

การสิ้นสุด/เพิกถอนสมาชิกภาพ

กรณีเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงทุกประการหรือกรณีที่ ผู้ใช้บริการ
กระทำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสมาชิกภาพได้ทันที
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นสมาชิก/ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งสิ้น

เกี่ยวกับเรา